Alfabetyczny Spis Chorób (ASC). Kliknij pierwszą literę wybranej choroby, a następnie jej nazwę...

Szukaj

 

"Długa jest droga pouczeń, krótka i skuteczna przykładów"

(Seneka) 

   Medycyna jest tą gałęzią wiedzy, która ciągle się zmienia. Nowe bada-nia naukowe i doświadczenia kliniczne nieustannie przesuwają granicę naszej wiedzy zarówno o lekach jak i o leczeniu. Autorzy tej monumen-talnej pracy wykonali ogromny wysiłek sprawdzając wiarygodne żródła aby wiadomości w niej zawarte były pełne i całkowicie zgodne z aktual-nie, ogólnie akceptowanymi standardami.

   Celem jej było dostarczenie najbardziej użytecznych informacji w prezen-towanych chorobach, aby zapewnić optymalne i maksymalnie skuteczne le-czenie na miarę naszych czasów, w myśl zasady Hipokratesa, że zdrowie chorego jest najwyższym dobrem lekarza. Metody leczenia zostały przedsta-wione w układzie hierarchicznym, w punktach bez zbędnej nadbudowy słow-nej, zgodnie z najnowszymi światowymi doniesieniami w piśmiennictwie me-dycznym, w sposób przejrzysty, jednoznaczny i zrozumiały dla każdego.

   W miarę publikacji nowych i wiarygodnych materiałów żródłowych, witry-na będzie ciągle aktualizowana pod nadzorem lekarza specjalisty, który w swojej praktyce przyjął ponad 250 tysięcy chorych. Jednakże wspomniane wy-żej ciągłe zmiany, niekiedy uzasadnione różnice poglądów autorów lub uni-kalność niektórych przypadków, może wymagać od korzystającego z witryny indywidualnego podejścia przed podjęciem decyzji. W szczególności dotyczy to leków, aby zawsze przed ich użyciem dokładnie zapoznać się z załączoną instrukcją i zastosować do zawartych w niej zaleceń.

   Ta ostatnie uwaga jest zwłaszcza istotna w odniesieniu do nowych i rzadko stosowanych preparatów. Wzmożona obecnie konkurencyjność i zwiększona odpowiedzialność wobec prawa w nowym systemie społecznym. również wy-maga poszukiwania najlepszych i najskuteczniejszych rozwiązań oraz ścisłe-go przestrzegania określonych zasad, które są zawarte w Witrynie Lecze-nie.Online i m.LeczenieChorob.com. W tym też miejscu składamy serdeczne podziękowania wszystkim innym stronom, które w jakikolwiek sposób przyczy-niły się do powstania tej unikalnej pracy.

      Daty aktualizacji są każdorazowo odnotowane poniżej tekstu w danej jed-nostce chorobowej. 

Redakcja Witryny

 
Copyright © ArsMedica s.c. & leczenie.online. All rights reserved.
 
 

   Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej Witryny, zarówno w ca-łości jak i we fragmentach, nie może być reprodukowana w sposób mechaniczny, fotograficzny, elektroniczny lub jakikolwiek inny bez pisemnego zezwolenia Re-dakcji Witryny oraz:

www.Leczenie.online;  www.LeczenieChorob.com; www.LeczenieChorób.pl; www.LeczenieChorob.info; www.m.LeczenieChorob.com

 


Zamówienie  

Brak produktów

Realizuj zamówienie