Alfabetyczny Spis Chorób (ASC). Kliknij pierwszą literę wybranej choroby, a następnie jej nazwę...

Szukaj1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.leczenie.online i www.m.LeczenieChorob.com umożliwia dokonywanie zakupów informacji medycznych - opisów leczenia ponad 560 chorób za pośrednictwem Internetu.

2. Serwis jest prowadzony przez firmę: ArsMedica s.c. ul. Jarosławska 36, 37-500 Widna Góra,  NIP. 7921238680, REGON 650201979. Adres do korespondencji: ArsMedica s.c. ul. Jarosławska 36, 37-500 Widna Góra, tel. +48 693 740 777 e-mail: info@leczeniechorob.com

3. Zakup w serwisie internetowym oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

4. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie po-przez przycisk "Zamówienie". By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, ko-nieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status reali-zacji zamówienia.
5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.
6. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację zło-żonego zamówienia, firma ArsMedica s.c. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamó-wienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
8. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.
9. Firma ArsMedica s.c. zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpli-wości.
10. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawie-rają VAT (ceny brutto).
11. Firma ArsMedica s.c. wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fak-turę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.
12. Firma prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości indywidualnego odbioru zaku-pionego towaru.

 ***********************************

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.leczenie.online


ORAZ APLIKACJI MOBILNEJ www.m.LeczenieChorob.com

 Spis treści

§ 1 Postanowienia Ogólne
§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 3 Zawarcia umowy sprzedaży
§ 4 Płatność, udostępnianie aplikacji;
§ 5 Dane osobowe
§ 6 Reklamacje
§ 7 Odstąpienia od umowy
§ 8 Prawa autorskie

§ 9 Informacje dodatkowe


§1 Postanowienia ogólne:

1.1.   Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") określa zasady korzystania przez klientów z: (1) Serwisu Internetowego działającego pod adresem www.leczenie.on-line, (2) Aplikacji mobilnej www.m.leczeniechorob.com i w szczególności reguluje:

a)     warunki zawierania i wykonywania umów odpłatnego udostępniania treści Publikacji;

b)     warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

c)     zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez poda-nia przyczyny;

d)     zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

1.2.     Definicja pojęć użytych w Regulaminie:

a)   Serwis internetowy– Serwis internetowy działający pod adresem www.lecze-nie.online

b)   Aplikacja mobilna – aplikacja pod nazwą www.m.leczeniechorob.com do-stępna na urządzenia mobilne

c)     Usługodawca, Administrator danych –  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ArsMedica s.c. ul. Jarosławska 36, 37-500 Widna Góra, NIP 7921238680, REGON: 650201979, wpisana do Centralnej Ewidencji i Infor-macji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, adres e-mail: info@leczeniechorob.com, nr telefonu 693 740 777 (opłata stan-ardowa wg. cennika właściwego operatora).

d)    Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niepo-siadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Usługodawcą;

e)     Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

f)     Usługa świadczona drogą elektronicznąbezpłatna usługa polegająca na: prowadzeniu konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych), udo-stępnieniu Klientom formularza zamówienia (w przypadku składania zamó-wień przez klientów niezarejestrowanych), korzystaniu z aplikacji mobilnej. W razie wątpliwości uznawać się będzie, że za usługi świadczone drogą elek-troniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów podanych w zdaniu pierw-szym;

g)    Rejestracjautworzenie w systemie Serwisu Internetowego/Aplikacji mobil-nej Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz re-jestracyjny. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mai-lowej informującej o aktywacji Konta na podany przez Użytkownika podczas rejestracji adres e-mail.

h)   Publikacje odpłatne treści udostępnianie przez Usługodawcę po zawarciu umowy z Klientem. Treść publikacji jest udostępniana w formie elektronicznej. Treść publikacji jest określana przez Klienta. Publikacje mają charakter infor-macyjno-edukacyjny wobec czego przed zastosowaniem się do ich treści za-wsze należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

i)      Cena – cena, jaką klient Serwisu/użytkownik aplikacji zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane artykuły w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Cena może być wyrażona za pomocą następujących walut: polski złoty (PLN). Podana cena jest ceną brutto (zawierająca niezbędny podatek VAT). Ceny w Serwisie internetowym nie zawierają kosztów przesyłki, które są wskazane w trakcji składania zamówienia w Serwisie. Usługodawca gwarantuje, że cena wskazana w trakcie składania zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie rea-lizacji umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego zamówienia.

j)    Dostawa – ­powierzenie przez Usługodawcę produktów przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy. Usługodawca zobowiązuje się do należytego opakowania i ubezpieczenia wysyłanych produktów. Dostawę swoich produktów Usługodawca powierza wyłącznie wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadzącym w tym zakresie profesjonalną działalność gospodarczą.

1.3    Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Serwisu internetowego należy wysyłać na adres e-mail info@leczeniechorob.com lub listownie na adres: ArsMedica s.c., ul.Jarosławska 36, 37-500 Widna Góra.

1.4    Klientem Serwisu internetowego może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jed-nostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Usługodawcą.

1.5     Użytkownikiem aplikacji mobilnej może być – każda podmiot wskazany w pkt. 1.4 po-siadający odpowiednie urządzenie umożliwiające pobranie, zainstalowanie oraz pra-widłowe działanie aplikacji mobilnej;

1.6    Ceny w Serwisie Internetowym/Aplikacji Mobilnej wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wy-syłki, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy. Klient jest informowany o kosztach Dostawy w trakcie składania Zamówienia.

1.7    Usługodawca serwisu dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować wszelkie pomyłki z opublikowanych opisów leczenia. Jednak należy pamiętać, że wszelkie decyzje mają-ce konsekwencje terapeutyczne powinny być oparte na wiedzy i doświadczeniu leka-rza. Wszelkie roszczenia prawne wobec Wydawcy dotyczące ewentualnych szkód pośrednich i bezpośrednich są wykluczone. Serwis bowiem z założenia, ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny.

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną:

2.1   W ramach prowadzenia Serwisu internetowego/Udostępniania Aplikacji Mobilnej Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2      Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.

2.3      Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną:

2.3.1. Usługa Konto Klienta:

1.    Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na pro-wadzeniu Konta Klienta w Serwisie internetowym/Aplikacji Mobilnej zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

2.    Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu reje-stracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, ad-res (ulica, numer domu, miejscowość), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.

3.   Klient, który dokonał Rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji do-stępnych za pośrednictwem Konta Klienta, takich jak: historia zamó-wień, zmiany adresu do doręczeń, zmiany informacji osobistych.

4.  Umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na pro-wadzeniu Konta jest zawierana na czas nieoznaczony.

2.3.2. Usługa interaktywny formularz:

1.  Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udo-stępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Za-mówienia w Serwisie internetowym zostaje zawarta w momencie roz-poczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do ko-szyka).

2.    Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udo-stępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Za-mówienia w Serwisie internetowym jest zawierana na czas oznaczo-ny i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

2.3.3. Usługa Newsletter:

1.     Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie Serwisu internetowego w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia po-la „Zapisz się”, bądź w momencie, w którym klient zaznaczył stosow-ne pole (check-box) w momencie rejestracji, wyrażające zgodę na usługę Newsletter.

2.  Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną Newsletter jest za-wierana na czas nieoznaczony.

2.4.       Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną:

2.4.1.   Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie Konta Klienta). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:

2.4.1.1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpo-wiedniego oświadczenia na adres mailowy info@leczeniechorob. com lub też pisemnie na adres: ArsMedica s.c., ul Jarosławska 36, Widna Góra 37-500 .

2.4.1.2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzy-mania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

2.4.2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elek-troniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

2.4.3.    Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających ze Serwisu internetowego/ Aplikacji Mobilnej Sprzedawcy.

2.4.4.   Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia (patrz § 7 Regulaminu).

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

3.1.   Klient ma do wyboru następujące sposoby składania zamówień:

a) złożenie zamówienia po wcześniejszej  rejestracji w systemie Serwisu internetowego;

b) złożenie zamówienia bez rejestracji tzw. „szybkie zakupy";

c) złożenie zamówienia przy pomocy aplikacji mobilnej;

3.2. Przedmiotem zamówień może być:

A.    zakup dostępu do pojedynczej treści publikacji (1 artykuł);

B.   zakup dostępu do wszystkich treści medycznych na stronie internetowej na okres 1 roku 

C.    zakup dostępu do wszystkich treści medycznych w aplikacji mobilnej na okres 1 roku 

D.    zakup dostępu do wszystkich treści medycznych na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej na okres 1 roku 

3.3. W trakcie składania zamówień, o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

3.4. W trakcie składania Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z niniej-szym regulaminem.

3.5. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „zamówienie z obo-wiązkiem zapłaty”, lub w inny z równoważnym sformułowaniem.

3.6.  Po otrzymaniu przez system Serwisu internetowego zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzy-manie zamówienia.

3.7. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Serwisu inter-netowego (§3.6 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Usługodawcą.

3.8. Po otrzymaniu informacji przez Usługodawcę o zaksięgowaniu płatności przez agenta rozliczeniowego, Usługodawca udostępnia Klientom możliwość pobrania publikacji bądź umożliwia klientom do czasowego korzystania z zasobów Serwisu/aplikacji zgodnie z treścią zawartej pomiędzy stronami umowy.

3.11. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej otrzymania zamówienia (wiadomość, o której mowa w pkt. 3.6 niniejszego regulaminu)

3.13. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta Serwisu internetowego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-16.00.

3.14. Informacje handlowe zamieszczone w Serwisie internetowym/ Aplikacji Mobilnej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

§4 Płatność, dostawa, odbiór

4.1   Płatność

4.1.1.  Z tytułu otrzymania dostępu do Publikacji Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę za udostępnienie publikacji;

4.1.2.   Cena poszczególnych Publikacji prezentowana w Serwisie internetowym jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce.

4.1.3.  Płatność następuje w formie bezgotówkowej za pośrednictwem agenta roz-liczeniowego, jakim jest Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ul. Wielickiej 72, wpisana do rejestru przedsiębiorców w KRS pod nu-merem 0000296790, NIP: 6342661860, REGON 240770255.

4.1.4.   Cena podana za udostępnienie treści/dostępu do serwisu jest wiążąca w chwi-li złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.2.     Udostępnienie publikacji

4.2.1.    Usługodawca udostępnia publikacje w formie elektronicznej. Po zaksięgowa-niu płatności przez agenta rozliczeniowego, system Serwisu/aplikacji mobilnej automatycznie umożliwia Klientowi pobranie publikacji, bądź udostępnia treść serwisu na wskazany w zamówieniu okres czasu.

§ 5 Dane osobowe

5.1.   Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Usługodawcę oraz podmiot uprawniony przez Usługodawcę do zarządzania zawartością strony interne-towej, której Serwis Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji zło-żonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.

5.2.    Administratorem danych osobowych jest prowadząca działalność gospodarczą firma ArsMedica s.c., ul. Jarosławska 36, 37-500 Widna Góra. NIP 7921238680, REGON: 650201979, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, adres e-mail: info@leczeniechorob.com, nr telefonu 693 740 777 (opłata standardowa wg. cennika właściwego operatora).

5.3.   Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Administratora danych zgodnie z przepisami wyżej przywołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zamawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulami-nem.

5.4.   Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator danych, którym jest Usługodawca.

5.5.     Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym Administratora danych pisemnie na adres ArsMedica s.c., ul Jarosławska 36, Widna Góra 37-500 bądź też mailowo na adres info@leczeniechorob.com

§ 6 Reklamacje

6.1.     Reklamacje dotyczące publikacji:

6.1.1.  Usługodawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6.1.2.  Gdy udostępniona przez Usługodawca publikacja dotyczy innego tematu bądź jest ona niezgodna z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Usługodawcę. Zgłoszenia reklamacji można dokonać drogą e-mailowo na ad-res info@leczeniechorob.com lub pocztą tradycyjną, wysyłając zgłoszenie na adres:  ArsMedica s.c., ul Jarosławska 36, Widna Góra 37-500

6.1.3.    Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres info@leczeniechorob.com. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji, takich jak takich jak numer zamówienia, data udo-stępnienia, przedmiot publikacji, opis wady czy też niezgodności.

6.1.3.1  Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

6.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

6.2.    Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Serwis internętowy bądź Aplikację Mobilną: 

6.2.2.    W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, datę i ro-dzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

6.2.3.   Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroni-czną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych.

6.2.4.    Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

§ 7 Odstąpienie od umowy

7.1.     Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświad-czenie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysła-nie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: ArsMedica s.c., ul Jarosławska 36, Widna Góra 37-500 lub mailowo na adres: info@leczeniechorob.com.

7.2.     Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia udostępnienia przez Usługodawcę możliwości pobrania Publikacji, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną - od dnia jej zawarcia.

7.3.   Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświad-czenia.

7.4.     W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie §7.7. Regu-laminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czter-nastu) dni.

7.5.    Usługodawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu ta-kiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsu-menta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  7.6.     Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

7.7.     Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły spo-sób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

7.8.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wyni-kiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cha-rakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.9.   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

7.9.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

7.9.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

7.9.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyproduko-wana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidua-lizowanych potrzeb;

7.9.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

7.9.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.9.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7.9.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 (trzydziestu) dni, i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

7.9.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodat-kowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

7.9.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało otwarte po dostarczeniu;

7.9.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

7.9.11  zawartej w drodze aukcji publicznej;

7.9.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów miesz-kalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

7.9.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku material-nym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.10.     Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Usługodawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.

§ 8        Prawa Autorskie

8.1      Ochronie prawno-autorskiej podlegają wszelkie utwory zamieszczone przez Usługo-dawcę w Serwisie, ze szczególnym uwzględnieniem Publikacji udostępnianych od-płatnie;

8.2     Usługodawca dostarczając Publikacje Klientom udziela im licencji niewyłącznej up-rawniającej do korzystania z Publikacji na potrzeby niezwiązane z prowadzoną dzia-łalnością gospodarczą, z tym zastrzeżeniem, że nie obejmuje to uprawnienia do:

a) udostępniania Publikacji lub zawartych w nich fragmentów;

b) powielania Publikacji przy wykorzystaniu jakichkolwiek technik.

8.3.    W przypadku, gdy Klient jest osoba prawną lub jednostką organizacyjną nie posia-dającą osobowości prawnej, uzyskana z pośrednictwem Serwisu Internetowego /Apli-kacji Mobilnej Publikacja uprawnia do jego wykorzystywania jedynie w ramach struk-tury organizacyjnej takiego podmiotu. Klient taki ponosi względem Usługodawcy pełną odpowiedzialność prawną za naruszenie postanowień niniejszego paragrafu przez jego pracowników lub współpracowników (niezależnie od podstawy prawnej zatru-dnienia).

§ 9.       Informacje dodatkowe

9.1.     Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się, aby urządzenia za pomocą których Klient korzysta z Serwisu internetowego spełniały co najmniej następujące wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym wykorzystywanym przez Usługodawcę:

9.1.1.    Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.

9.1.2.   Przeglądarka internetowa: a.) Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej b.) Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej lub c.) Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej

9.1.3.    Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit

9.1.4.    Posiadanie przez Klienta konta e-mail.

9.2.     Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się, aby urządzenia za pomocą których Klient korzysta z aplikacji mobilnej spełniały co najmniej następujące wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinforma-tycznym wykorzystywanym przez Usługodawcę:

9.2.1.     Urządzenie mobilne z systemem Android w wersji 2.2 lub nowszej z dostępem do Internetu

9.2.2.     Dowolna przeglądarka internetowa.

9.2.3.     Rozdzielczość ekranu urządzenia minimum 240x320 lub wyższą

9.2.4.     Posiadanie przez Klienta konta e-mail.

9.3.   Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

9.3.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:

9.3.1.1.   Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.

9.3.2.  Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w syste-mie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie.

9.4.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie prze-pisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.5.       Zmiany w regulaminie:

9.5.1.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Serwisu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

9.5.2.  Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania ok-reślone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powia-domiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

9.5.3.    Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Serwisu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizo-wane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.

9.6.     Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

9.7.  Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Usługodawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umo-wy Sprzedaży.

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Usługodawcą.

c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Usługodawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Pol-skich).

9.8.     Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym jedno-cześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze wzglę-du na siedzibę Sprzedawcy

 

 


Zamówienie  

Brak produktów

Realizuj zamówienie